ក្រុម​អ្នក​មុជទឹក​ទម្លាយ​ចេញ​ព្រឹត្តិការណ៍​គ្រោះថ្នាក់​ពេល​យក​ជនរងគ្រោះ​ចុងក្រោយ​ពី​ល្អាង Tham Luang – CEN