អាមេរិក និង ZTE ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​តម្កល់​ប្រាក់​៤០០​លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​ដក​ទណ្ឌកម្ម​ចេញ​ – CEN