​កាយ​និង​កើប​សំរាម​ដឹក​ចេញពី​ប្រឡាយ​បឹងត្របែក​បាន​ចំនួន ១៥៤​ឡាន ស្មើ​នឹង​ប្រមាណ ៥០%​នៃ​សំរាម​ក្នុង​ប្រឡាយ​ – CEN