​អ្នកជំងឺ​សម្រាក​ព្យាបាល​រយៈពេល​៦​ខែ​ដើមឆ្នាំ នៅ​ពេទ្យ​រដ្ឋ មាន​អត្រា​ស្លាប់​០,៧៤​ភាគរយ​ – CEN