កំណត់ហេតុ​ស្តីពី​ស្គរ​មហោរធឹក​មួយ នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម​ – CEN