​កំណើន​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ផ្លូវអាកាស បាន​ឆ្លុះបញ្ចាំង ពី​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN