ក្រុមហ៊ុន​នៅ​ជប៉ុន​មួយចំនួន​បាន​ប្រើប្រាស់​និស្សិត​ហាត់​ការបរទេស​ឱ្យទៅ​រើស​សំរាម​វិទ្យុសកម្ម​ – CEN