កន្លែងចតរថយន្ដមួយនៅហុងកុងមានតម្លៃប្រមាណ​​765.000 USD – CEN