ប្រធាន​អង្គការ​ចតុ​ទឹស​សង្គហៈ​រង​ការបាញ់គំ​រាម​ពី​មន្ត្រី​យោធា​ – CEN