កម្មវិធី​ប្រកួត​បាល់ទាត់ World Cup ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​១៥ កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN