រកឃើញ​រោង​អប់​សាកសព​អាយុ​កាល​២៥០០​ឆ្នាំ​នៅ​អេ​ហ្ស៊ី​ប – CEN