សិស្សស្រី​ម្នាក់ត្រូវគ្រូរុញ​ពី​អគារ​សាលា​ជាន់​ទី២ បណ្តាល​ឲ្យ​ធ្លាក់​​ទង្គិច​ក្បាល​​នឹង​​យ៉​ជាន់​ទី១​ស្លាប់​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ ក្នុង​អំឡុង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​សុវត្ថិភាព (វីដេអូ) – CEN