គោល​គំនិត​បង្កើត​ផលិតផល​ថ្មី​ដែល​មានតែ​ពលរដ្ឋ​ជប៉ុន​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​នឹកឃើញ ហើយ​មិន​ស្ងើចសរសើរ​មិនបាន​ – CEN