នៅ​ខាងក្នុង​ពិធីបុណ្យ​អាក្រាតកាយ​ធំ​បំផុត​នៅ​អង់គ្លេស​ – CEN