ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម ប្រកាស​សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាព​ទឹកជំនន់​ទន្លេមេគង្គ​ – CEN