មិនដែល​ឃើញ​សោះ​! មិន​ធ្លាប់​ដឹងថា នៅក្នុង​ផ្ទះ​របស់​អ្នកនាង ខៀវ សាន​សា​ណា ពិតជា​គួរឱ្យ​ចង់​រស់នៅ​យ៉ាងនេះ – CEN