ក្រពើ​៣០០​ក្បាល​ត្រូវបាន​កាប់សម្លាប់​ដើម្បី​សងសឹក​សាច់ញាតិ​ត្រូវស្លាប់​ដោយសារ​ពួកវា​ – CEN