ទូរស័ព្ទ iphone មាន​វត្តមាន​ក្នុង​ផ្ទាំងគំនូរ​បុរាណ សតវត្ស​ន៍ទី ១៩? – CEN