សហរដ្ឋ​អាមេរិក​សម្រេច​ចិត្ត​បន្ត​ជំនួយ​សម្រាប់​គាំទ្រ​កម្លាំង​ប្រតិ​ប​តិ្ត​ការ​ស៊ីម៉ាក់​បន្ត​ចំនួន ២ ខែ​ទៀត នៅ​ដើមឆ្នាំ​២០១៨ – CEN