ចូរ​ប្រយ័ត្ន​! ការដក​រោម​ច្រមុះ វា​អាច​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​អាយុជីវិត​បាន​ – CEN