ជប៉ុន ៖ ភ្លៀង​ជន់​លិច មិនទាន់​ចប់​ស្រួលបួល​ផង ឥឡូវ​ត្រូវ​រង​ទទួល​រលក​កម្តៅ​យ៉ាងខ្លាំង​ទៀត​ – CEN