​តុលាការ​ឃុំខ្លួន​បុគ្គល សន សំនៀង​ម្ចាស់​ហ្វេ​សប៊ុក យមរាជ លោកីយ៍​ – CEN