ជិះ​ពោង ចុះ​ទៅ​មើល​មង លង់ទឹក​ស្លាប់​បុរស​ម្នាក់​ – CEN