វិធី​ជួយ​បញ្ចុះ​សម្ពាធ​ឈាម​ក្នុង​រង្វង់​មួយខែ​ – CEN