​ក្រសួង​ធនធានទឹក បញ្ជាក់​ពី​ស្ថានភាព​ទឹកជំនន់​ – CEN