ស្រុក​ចិន​មែន ៖ ព្រលែង​ត្រី​បណ្តោះ​គ្រោះ ដូច​បញ្ជូន​វា​ឲ្យទៅ​… ឋាន​នរក​! (មានវីដេអូ) – CEN