លោក សុខ ឥសាន បាន​លើកឡើង​ថា រាជរដ្ឋាភិបាល​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ខ្ពស់ ចំពោះ​វិស័យ​កសិកម្ម ដោយ​វិស័យនេះ បាន​ស្ថិតក្នុង ទស្សនវិស័យ​អាទិភាព​ទាំង​៤ – CEN