​ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន សម្រាប់​ការងារ​ពង្រីក​ផ្លូវ និង​ដំឡើង​បរិក្ខា​ថ្មី ចាប់ពី​ថ្ងៃ​១៩ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែកក្កដា​ – CEN