ប្រយ័ត្ន​!!! ពុំគួរ​បរិភោគ​មាន់​ដែល​ធ្វើ​ស្អាត តែ​គ្មាន​ក្បាល​… កំបុត​ជើង ហើយ​គ្មាន​គ្រឿង​ក្នុង​ទេ​! – CEN