ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ទន្ទឹងរង់ចាំ​ជំនួប​កំពូល​បន្ដទៀត​ជាមួយ​Putin – CEN