ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​ការត្រៀម​បង្ការ ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​គ្រោះមហន្ដរាយ​ទឹកជំនន់​ – CEN