អនុវត្ត​គម្រោង​ផលិត ពូជស្រូវ​ក្រអូប និង​ផលិត​បន្លែ​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​បំណង​កាត់ បន្ថយ​ការ​នាំចូល បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល​ដល់​កសិករ​ខ្នាត​តូច និង​ខ្នាត​មធ្យម ចូលរួម​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ – CEN