គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ និង​សម្ភារៈ​គ្រប់​ប្រភេទ ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ទៅកាន់​គ្រប់​គោលដៅ​សំខាន់ៗ ដើម្បី​អន្តរាគមន៍​ទប់ទល់​នឹង​គ្រោះ​ទឹកជំនន់ ដែល​កំពុង​កើតមានឡើង​នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ – CEN