“​ត្រចៀក​កាំ​” ឆាវ​យី ដណ្តើម​រាង​ស្វែង​មកវិញ​ក្នុង​វ័យ ៤២​ឆ្នាំ ដោយ​អនុវត្ត​ពាក្យស្លោក “​បិទមាត់ បោះជំហាន​!” – CEN