ប្តី​ប្រពន្ធ​២​នាក់ លុតជង្គង់​ស៊ី​ស្មៅ​នៅ​ចិញ្ចើមថ្នល់ ពេល​ដឹង​មូលហេតុ​នោះ​ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​ពើត​ផ្សា​ – CEN