សមាគម និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ដែល​មិន​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​សង្កេតការណ៍ មិន​អាច​ចេញ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ វាយតម្លៃ​លើ​ការបោះឆ្នោត​ – CEN