​រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់​ថវិកា​បដិភាគ​បន្ថែម សម្រាប់​វិស័យ​សកម្មភាព​មីន ហើយ​ពន្ធអាករ​លើ​សម្ភារៈ​នាំចូល ជា​បន្ទុក​របស់​រដ្ឋ​ – CEN