ក្រសួង​ការពារជាតិ រៀបចំ​ផែនកា​រណ៍ ជួយ​សង្គ្រោះ​ប្រជាជន ពី​គ្រោះមហន្តរាយ​ទឹកជំនន់​ – CEN