អ្នក​អភិរក្ស ស្នើ​ប្រជាពលរដ្ឋ បញ្ឈប់​ការបរិភោគ​សាច់​សត្វព្រៃ ដើម្បី​អភិរក្ស​សត្វ​ខ្លាធំ នៅ​កម្ពុជា​ – CEN