បុរស​ជនជាតិ​អារ៉ាប់​ម្នាក់ មាន​ជំងឺ​ចម្លែក​ម្យ៉ាង ដែល​ធ្វើឲ្យ​គាត់​ដេក​មិន​លក់​អស់​រយៈពេល ៣០​ឆ្នាំ​ – CEN