លោក ថៃ ផានី ៖ ភាព​រីកចម្រើន​នៃ​ប្រទេសជាតិ​កើត​ចេញពី​កត្តា​សុខសន្តិភាព​ – CEN