ក្រុម​អ្នកសារព័ត៌មាន​ជើងចាស់ ពិភាក្សា​លើ តួនាទី​អ្នកសារព័ត៌មាន និង​ព័ត៌មាន​ក្លែងបន្លំ ទាក់ទិន​នឹង​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត​ – CEN