សហគមន៍​ការិយាល័យ​អប់រំ​ក្រមសីលធម៌ ព្រះពុទ្ធសាសនា ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ធ្វើ​ពិធី​ផ្សព្វផ្សាយ អប់រំ​ក្រមសីលធម៌ តាម​កន្លង​ព្រះពុទ្ធសាសនា ដល់​សិស្សនុសិស្ស​ – CEN