​ក្របី​វ័ធ​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់ នៅ​ក្នុង​ថ្លុក​ក្របី​ – CEN