រំលោភ សម្លាប់​ក្មេងស្រី​ជាង ៤០​នាក់ នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​គាំពារ​ក្មេងស្រី កំពុង​អង្រួន​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ – CEN