ដាក់ឲ្យ​ដំណើរការ​អង្គ​ភាព​ច្រកចេញ ចូល​តែ​មួយ ដើម្បី​បម្រើ​សេវា​សាធារណៈ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN