​អាជ្ញាធរ​មីន ប្រាប់​ពលរដ្ឋ ត្រូវ​ប្រុងប្រយ័ត្ន គ្រោះថ្នាក់​គ្រាប់ មីន និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ ក្នុង​និង​ក្រោយ​ទឹកជំនន់​ – CEN