ហ​ន្ដ​រាយ​ធម្មជាតិ​បាននិងកំពុង​កើតឡើង​ក្នុងប្រទេស​ជាច្រើន​លើ​ពិភពលោក​ក្នុង​វេលា​តែមួយ​ – CEN