ប្រើប្រាស់​ដំរី ដឹក​សម្ភារៈ​បោះឆ្នោត ទៅកាន់​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត លេខ​០០៨៣ – CEN