សញ្ញា​ទាំងនេះ​បញ្ជាក់ថា ផ្ទះ​របស់​អ្នក​កំពុង​មាន​ខ្មោចលង​ហើយ​ – CEN